altay urmulu
bu blog da butun azərbaycan xalqının ədibiyat və tarixi yazilib

səbəb boynı yoğun ölde

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

nə içün kişvəre iran
olur şəxsiyətə qurban
məgər bayquş sevir viran
və ya talı zəbun öldi?
səbəb boynı yoğun öldi!
***
nədən öldi iki dilli
ürəklər qaldı nisgilli
dağıldı məclisi milli
ələm sərnegun öldi?
səbəb boynı yoğun öldi!
***
nəüçün məşrutə bağlandı
muzəvirlər qoçaqlandı
qarın lar doydı yağlandı
vətən darolcunun öldi?
səbəb boynı yoğun öldi

mirzə əli əkbər sabır-hop hop naməبؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    5 باخیش

[ ]